Přeskočit na obsah

Lékové profily

Všechny zprávy

Gemtuzumab ozogamicin

20. 12. 2020

Gemtuzumab ozogamicin (přípravek Mylotarg) představuje konjugát monoklonální protilátky a léčiva (antibody drug conjugate, ADC). Je složen z IgG4…

Polatuzumab vedotin

27. 10. 2020

Souhrn: Janíková A. Polatuzumab vedotin. Remedia 2020; 30: 532–535. Difuzní velkobuněčný B lymfom (DLBCL) tvoří asi 40 % všech nově…

Lanadelumab

27. 10. 2020

Souhrn: Sobotková M. Lanadelumab. Remedia 2020; 30: 526–531. Lanadelumab je plně humánní monoklonální protilátka (IgG1κ) namířená proti…

Niraparib

29. 8. 2020

Souhrn: Zvaríková M, Kristková L. Niraparib. Remedia 2020; 30: 375–382. Inhibitory poly‑adenosindifosfát‑ribózo‑polymerázy (PARP) v posledních…

Durvalumab

28. 8. 2020

Souhrn: Bílek O. Durvalumab. Remedia 2020; 30: 371–374. Durvalumab je plně humanizovaná IgGκ monoklonální protilátka, která selektivně blokuje…

Siponimod

20. 6. 2020

Souhrn: Kubala Havrdová E. Siponimod. Remedia 2020; 30: 297–304. Roztroušená skleróza (RS) je zánětlivé chronické onemocnění centrálního nervového…

Fremanezumab

21. 12. 2019

Souhrn: Matalová P. Fremanezumab. Remedia 2019; 29: 514–518. Fremanezumab, plně humanizovaná protilátka ze skupiny antagonistů calcitonin…

Abemaciklib

13. 9. 2019

Souhrn: Brančíková D. Abemaciklib. Remedia 2019; 29: 310–314. Abemaciklib patří mezi inhibitory cyklin‑dependentních kináz (CDK) 4 a 6. Cílovou…

Nivolumab

23. 6. 2019

Souhrn: Fínek J. Nivolumab. Remedia 2019; 29: 241–246. Nivolumab je plně humánní protilátka IgG4, která selektivně blokuje inhibiční receptor…

Sekukinumab

12. 5. 2019

Souhrn: Viktorová K, Suchý D. Sekukinumab. Remedia 2019; 29: 180–187. Biologická léčba se v průběhu posledních let stala významnou modalitou…

Reslizumab

12. 5. 2019

Souhrn: Novosad J, Krčmová I. Reslizumab. Remedia 2019; 29: 169–174. Reslizumab je monoklonální protilátka (IgG4κ) namířená proti interleukinu 5,…

Prášek z vaječných skořápek

28. 10. 2018

Souhrn: Léčiva s obsahem vápníku mají mnohostranné využití, jejich potřeba a účinnost je doložena jak při prevenci, tak i v terapii osteoporózy,…

Fixní kombinace glekaprevir/pibrentasvir

27. 10. 2018

Souhrn: Glekaprevir a pibrentasvir představují novou generaci přímo působících antivirotik účinných proti viru hepatitidy C (HCV). Glekaprevir je…

Erenumab

27. 10. 2018

Souhrn: Erenumab je prvním přípravkem ze zcela nové skupiny léčiv pro epizodickou a chronickou migrénu, která se nyní dostávají do klinické praxe.…

Methylenová modř

3. 7. 2018

Souhrn: Juřica J. Methylenová modř. Remedia 2018; 28: 264–271. Methylenová modř je syntetická látka používaná v medicíně již více než 120 let.…

Atezolizumab

7. 5. 2018

Souhrn: Büchler T, Rozsypalová A, Dundelová L. Atezolizumab. Remedia 2018; 28: 197–202. Výzkum v posledním desetiletí umožnil modifikovat…

Fixní kombinace rosuvastatin/ezetimib

1. 5. 2018

Souhrn: Slíva J. Fixní kombinace rosuvastatin/ezetimib. Remedia 2018; 28: 114–118. Dyslipidemie představuje významný klinický problém zejména ve…

Palbociklib

1. 9. 2017

Souhrn: Palbociklib (Ibrance) je vysoce selektivní inhibitor cyklin dependentní kinázy (cyclin‑dependent kinase, Cdk) 4/6. V klinických studiích …

Fixní kombinace elbasvir a grazoprevir

23. 7. 2017

Souhrn: Léčba chronické hepatitidy typu C kombinací přímo působících perorálních virostatik (directly acting antivirals, DAA) má vysokou účinnost …

Fixní kombinace degludek/liraglutid

3. 5. 2017

Souhrn: Fixní kombinace degludek/liraglutid je kombinovaný přípravek skládající se z dlouze působícího analoga lidského inzulinu degludeku a analoga…

Naltrexon/bupropion

30. 4. 2017

Souhrn: Naltrexon/bupropion (Mysimba) je nové centrálně působící antiobezitikum. Tato fixní kombinace (v tabletě s prodlouženým uvolňováním) je v…

Edoxaban – nový inhibitor FXa

30. 4. 2017

Souhrn: Edoxaban je dalším novým perorálním přímým inhibitorem aktivovaného faktoru X. V článku je podán přehled o jeho účinnosti ve srovnání s…

Ursodeoxycholová kyselina

30. 12. 2016

Souhrn: Ursodeoxycholová kyselina (UDCA) je minoritní žlučová kyselina, článek shrnuje základní vlastnosti této látky. Detailněji jsou osvětleny…

Alirocumab

11. 11. 2016

Souhrn: Inhibitory PCSK9 (proproteinové konvertázy subtilisin/kexinového typu 9) jsou slibnou léčebnou strategií, díky níž dochází ke snížení…

Trametinib

15. 9. 2016

Souhrn: Trametinib patří do skupiny selektivních inhibitorů mitogenem aktivované proteinové kinázy 1 a 2 (MEK1, MEK2). Tato kináza je součástí…

Nintedanib

13. 7. 2016

Souhrn: Nintedanib je perorální trojitý inhibitor angiokináz, který blokuje aktivitu kináz receptorů vaskulárního endoteliálního růstového faktoru …

Obinutuzumab

18. 3. 2016

Souhrn: Obinutuzumab je nejnovější schválenou monoklonální protilátkou pro léčbu pacientů s chronickou lymfocytární leukemií, která je nejčastěji se…

Nintedanib

18. 3. 2016

Souhrn: Nintedanib je inhibitor tyrosinkinázových receptorů pro růstový faktor pro fibroblasty, vaskulární a endoteliální růstový faktor a od…

Pegylovaný interferon β 1a

29. 12. 2015

Souhrn: Interferon β je dnes standardním léčivem první volby u pacientů s relabující remitující roztroušenou sklerózou. Klinické studie prokázaly…

Od teorie k praxi

Všechny články

Přehledy, názory, diskuse

Všechny články

Ambulantní monitorování krevního tlaku

Pro předplatitele
28. 4. 2023

Souhrn Souček M, Řiháček I. Ambulantní monitorování krevního tlaku. Remedia 2023; 33: 111–117. Ambulantní monitorování krevního tlaku po dobu 24…

Klinická farmakologie a farmacie

Všechny články

Jarní vydání přináší řadu témat z oboru

Pro předplatitele
28. 4. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,také v letošním neklidném roce bych vás rád provedl kardiologickým blokem časopisu Remedia, jehož vydání je tradičně…